Podn��t k p��ezkoum��n�� rozhodnut�� proti vylou��en�� odboru kultury ONV ��.��Krumlov z jedn��n�� o stavebn��m povolen�� k rekonstrukci ot����iv��ho hledi��t��
 
  Zavi  
 
Podn��t k p��ezkoum��n�� rozhodnut�� proti vylou��en�� odboru kultury ONV ��.��Krumlov z jedn��n�� o stavebn��m povolen�� k rekonstrukci ot����iv��ho hledi��t��, list 1
 
  Zavi