Dopis m���stop���edsedy vl���dy ���R Milana Luke���e o p���ijet��� zpr���vy o stavu a zp���sobu ���e���en��� probl���mu ot������iv���ho hledi���t��� od Ligy pro z���chranu ���esk���ho Krumlova
 
  Zavi  
 
Dopis m���stop���edsedy vl���dy ���R Milana Luke���e o p���ijet��� zpr���vy o stavu a zp���sobu ���e���en��� probl���mu ot������iv���ho hledi���t��� od Ligy pro z���chranu ���esk���ho Krumlova, list 1
 
  Zavi