Vyj������������������d������������������en������������������ Ministerstva kultury ������������������R k v������������������stavb������������������ ot������������������������������������iv������������������ho hledi������������������t������������������ a������������������prodlou������������������en������������������ stavebn������������������ho povolen������������������ adresovan������������������ refer������������������tu v������������������stavby M������������������������������.������������������Krumlov
 
   pedchzejc list Zavi  
 
Vyj������������������d������������������en������������������ Ministerstva kultury ������������������R k v������������������stavb������������������ ot������������������������������������iv������������������ho hledi������������������t������������������ a������������������prodlou������������������en������������������ stavebn������������������ho povolen������������������ adresovan������������������ refer������������������tu v������������������stavby M������������������������������.������������������Krumlov, list 2
 
   pedchzejc list Zavi