Odborn�� vyj��d��en�� St��tn��ho ��stavu pam��tkov�� p����e ke stavb�� ot����iv��ho hledi��t��
 
  Zavi nsledujc list  
 
Odborn�� vyj��d��en�� St��tn��ho ��stavu pam��tkov�� p����e ke stavb�� ot����iv��ho hledi��t��, list 1
 
  Zavi nsledujc list