Odborn��� vyj���d���en��� St���tn���ho ���stavu pam���tkov��� p������e ke stavb��� ot������iv���ho hledi���t���
 
  Zavi nsledujc list  
 
Odborn��� vyj���d���en��� St���tn���ho ���stavu pam���tkov��� p������e ke stavb��� ot������iv���ho hledi���t���, list 1
 
  Zavi nsledujc list