Z���vazn��� stanovisko Ministerstva kultury ���R proti stavb��� ot������iv���ho hledi���t���
 
  Zavi  
 
Z���vazn��� stanovisko Ministerstva kultury ���R proti stavb��� ot������iv���ho hledi���t���, list 1
 
  Zavi