Z��vazn�� stanovisko Ministerstva kultury ��R proti stavb�� ot����iv��ho hledi��t��
 
  Zavi  
 
Z��vazn�� stanovisko Ministerstva kultury ��R proti stavb�� ot����iv��ho hledi��t��, list 1
 
  Zavi