Rozhodnut������������ M������������������������������������.������������Krumlov o prodlou������������en������������ stavebn������������ho povolen������������ ke stavb������������ ot������������������������iv������������ho hledi������������t������������ do 31.12.1992
 
   pedchzejc list Zavi  
 
Rozhodnut������������ M������������������������������������.������������Krumlov o prodlou������������en������������ stavebn������������ho povolen������������ ke stavb������������ ot������������������������iv������������ho hledi������������t������������ do 31.12.1992, list 2
 
   pedchzejc list Zavi