Rozhodnut������������������ M������������������������������.������������������Krumlov o prodlou������������������en������������������ stavebn������������������ho povolen������������������ ke stavb������������������ ot������������������������������������iv������������������ho hledi������������������t������������������ do 31.12.1992
 
   pedchzejc list Zavi  
 
Rozhodnut������������������ M������������������������������.������������������Krumlov o prodlou������������������en������������������ stavebn������������������ho povolen������������������ ke stavb������������������ ot������������������������������������iv������������������ho hledi������������������t������������������ do 31.12.1992, list 2
 
   pedchzejc list Zavi