Rozhodnut�� M������.��Krumlov o prodlou��en�� stavebn��ho povolen�� ke stavb�� ot����iv��ho hledi��t�� do 31.12.1992
 
  Zavi nsledujc list  
 
Rozhodnut�� M������.��Krumlov o prodlou��en�� stavebn��ho povolen�� ke stavb�� ot����iv��ho hledi��t�� do 31.12.1992, list 1
 
  Zavi nsledujc list