Rozhodnut��� M�����.���Krumlov o prodlou���en��� stavebn���ho povolen��� ke stavb��� ot������iv���ho hledi���t��� do 31.12.1992
 
  Zavi nsledujc list  
 
Rozhodnut��� M�����.���Krumlov o prodlou���en��� stavebn���ho povolen��� ke stavb��� ot������iv���ho hledi���t��� do 31.12.1992, list 1
 
  Zavi nsledujc list