������dost n���m���stkyn��� prim���tora M���sta ���.���Bud���jovice Ing. arch. Hany Urbancov��� o z���vazn��� stanovisko k prolongaci kolauda���n���ho rozhodnut��� stavby ot������iv���ho hledi���t��� k Ministerstvu kultury ���R
 
  Zavi  
 
������dost n���m���stkyn��� prim���tora M���sta ���.���Bud���jovice Ing. arch. Hany Urbancov��� o z���vazn��� stanovisko k prolongaci kolauda���n���ho rozhodnut��� stavby ot������iv���ho hledi���t��� k Ministerstvu kultury ���R, list 1
 
  Zavi