Vyj���d���en��� n���m���stka ministra kultury ���R Ing. Zde���ka Nov���ka ������dosti Ing.���arch. Hany Urbancov��� o prodlou���en��� trvan��� stavby ot������iv��� hledi���t��� na dobu max. 40 let
 
  Zavi  
 
Vyj���d���en��� n���m���stka ministra kultury ���R Ing. Zde���ka Nov���ka ������dosti Ing.���arch. Hany Urbancov��� o prodlou���en��� trvan��� stavby ot������iv��� hledi���t��� na dobu max. 40 let, list 1
 
  Zavi