Joan Brehms
divadlení architekt, autor myšlenky otáčivého hlediště

Benešov n. Černou 17. 5. 1990

Vážený pane doktore Heřmanský,

na základě mého záznamu z jednání 10.4.1990 v Projektě Č. Budějovice s Ing. Štanclem a Ing. Švestkou poslal mi Ing. Štancl kopii zprávy (odpovědi) k mému záznamu, adresované Vám jako reakci na mé připomínky a názory. Můj záznam je Vám znám. Dovolte, abych Vám nyní sdělil moje konečné stanovisko. V podstatě zůstává tak, jak jsem v záznamu z jednání uvedl. Nemohu souhlasit a přijmout názor projektanta v závěru jeho zprávy - cituji: ".... připomínky arch. Brehmse k PP jsou neopodstatněné ...". Připouštím, že Ing. Štancl je dobrý inženýr, ale já jsem dlouholetý zkušený divadelník a naše náhledy na projekt se rozcházejí, tedy myslím nejsou nejasnosti, ale zcela rozdílné názory, a tudíž zde jakákoliv dohoda nebo "oponentura" není možná, a to i z důvodů časových.

Nevím, do jaké míry měl projektant možnost si mnohé skutečnosti v jím uváděných bodech přímo na místě a za plného provozu otáčivého hlediště v divadelní sezóně ze všech míst a pohledů osobně ověřit.

Jestliže byl v únoru 1990 pozván do Jihočeského divadla, aby zodpověděl dotazy týkající se výstavby rekonstrukce otáčivého hlediště, proč nepozvalo JD rovněž mne jako autora, který po třicet roků s tímto principem pracoval a proč jsem byl vyzván k účasti na jednání s projektantem a zástupcem divadla p. Švestkou teprve 10.4. t.r.? Mnohé by se bylo snad vyjasnilo všem, ačkoliv ke zlepšení nebo přepracování na projektu by stejně sotva došlo.

Proto se také, jak jsem už psal, od stávajícího řešení a nové podoby otáčivého hlediště distancuji, i když myšlenka a principy tohoto divadelního zařízení zůstávají mým autorský majetkem.

Nebudu znovu opakovat všechny dříve mnou a nyní projektantem uvedené body, nemělo by to smysl, uvedu jen to podstatné, co Ing. Štancl celým souhrnem bodů formuluje jako "neopodstatněné".

Podmínky viditelnosti :
nelze říci, že původní otáčivé hlediště mělo špatné podmínky viditelnosti! Není to divadelní pravda, protože v blízkosti 1,5 - 6 m se téměř nikdy nehrálo a bylo-li někdy třeba přiblížit scénu do blízkého popředí, řešil se terén scénograficky určitou úpravou. Teď je to ovšem tak, že dobrá viditelnost na prostor před Bellarií, a to zdůrazňuji, je až od čtvrté - páté řady, přední řady mají podhled na hrací prostor směrem k Bellarii - tedy není dobře vidět na podlahu prostoru, první divák sedí cca 75 cm pod úrovní okraje terasy, která má výšku 2 m, to myslím nespraví žádná geometrie.

Podmínky akustické :
řídící centrum u staré točny a balkon krytý zastřešením a zadní stěnou, s částí osvětlovacího aparátu a s počtem sedadel pro diváky působil zároveň jako odrazová akustická clona. Se současným projektovým záměrem nemohu souhlasit, neboť v prvních letech provozu jsme právě zadní stěnu balkonu pro únik zvuku uzavřeli a akustika se tím značně zlepšila. Proto požadavek krytí zadní části řídícího centra zdůrazňuji.

Počet míst :
u staré točny bylo něco přes 800 míst, se snížením počtu míst u rekonstrukce, tedy pro divadlo v přírodě, nemohu souhlasit už z té dříve uvedené skutečnosti, že nám často počet míst 800 nestačil. Pro tento prototyp divadla v přírodě neexistují zatím ČSN. Pro takovéto divadlo, dá se říci lidové, nemohu souhlasit se zvýšením vstupného jako náhrady za úbytek míst.

Neuvažovaná možnost orchestřiště se strany Jihočeského divadla, tedy možnost odstranění části sedadel pro eventuální potřebu hudebního tělesa v přední části točny je dle mého soudu chyba, uvedl jsem to již v záznamu z jednání 10.4.90.

Rovněž tak názor, že navržený bufet v prostoru točny má mít "kladný dopad na život v daném prostoru" se mi jeví jako omyl, nemohu souhlasit.

Zcela tichý chod točny se dá ověřit teprve provozem divadelních festivalů.

Co ještě dodat a psát? Chtěl bych, pochopitelně, aby otáčivé hlediště (bude-li vůbec) bylo v divadelním projevu a i po stránce divadelního využití to nejlepší.

Závěrem zbývá říci: při včasné spolupráci inženýra - projektanta a zkušeného divadelníka by se bylo mnoho vyřešilo. Nestalo se tak. Proto také můj nesouhlas, budoucnost ukáže, bude-li otáčivé hlediště skutečně realizováno, kdo a v čem měl pravdu.


Joan Brehms          

Pan
Dr. V. Heřmanský
Krajský národní výbor
odbor kultury
České Budějovice

+ Vložit kometář k tomuto článku
- Zadané kometáře k tomuto článku
- Celý obsah Fóra